Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in .pdf

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:            J.C.J. de Jonge, h.o.d.n. ROEN
KvK nummer:      76123405
Opdrachtgever:   Degene met wie Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten
Overeenkomst:    De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot het verrichten van diensten en of leveringen.
Voorwaarden:      de algemene voorwaarden van Gebruiker

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Gebruiker van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 De Overeenkomst komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

3.7 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend bij schriftelijke aanvaarding hiervan door Gebruiker. Gebruiker is nimmer gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden.

3.8 Gebruiker is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst, informatie en middelen
4.1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs van Gebruiker mag verwachten. Gebruiker kan niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

4.2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, middelen en voorzieningen, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en te allen tijde aan Gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van Gebruiker staan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Gebruiker verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d., dan wel niet tijdig verstrekte gegevens.

4.5. Opdrachtgever is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

4.6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.8. De door Gebruiker in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van een overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

4.9. De door Gebruiker opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Gebruiker en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

4.11. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Gebruiker er vanuit dat zij de opdrachten kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Gebruiker bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Gebruiker de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Gebruiker dat toelaat.

4.12. Als er sprake is van de opschortingen van verplichtingen door Gebruiker wegens tekortkoming van Opdrachtgever wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van gebruik dit toelaat.

4.13. Gebruiker is na overschrijding van een (schriftelijk) overeengekomen fatale (op)leveringstermijn dan wel op grond van een verlengde termijn, ter zake van producten en het verrichten van diensten alleen dan in verzuim als zij van de Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een redelijke termijn wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook weer binnen deze termijn uitblijft. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Gebruiker.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
5.1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, is Gebruiker gerechtigd aan Opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever nimmer wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Gebruiker de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7: Opzegging

7.1. Indien een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is opzegging slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt na verloop van die termijn automatisch verlengd voor een periode van één jaar, tenzij een partij de huurovereenkomst tenminste drie maanden voor afloop van de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

7.2. Bij opzegging door Opdrachtgever is Gebruiker gerechtigd gemaakte kosten tot het moment dat de duurovereenkomst afloopt in rekening te brengen.

7.3. Indien en voor zover Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt of beëindigt voor de overeengekomen einddatum of voordat de betreffende opdracht is afgerond (en deze opzegging of beëindiging door Gebruiker wordt geaccepteerd) is Gebruiker gerechtigd om naast een vergoeding verschuldigd tot het moment van beëindiging, 20% van de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de Overeenkomst (of) het niet afgeronde deel van (de opdracht) aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Gebruiker om aanspraak te maken op alle door haar vanwege de beëindiging geleden schade. Deze kosten zullen alsdan binnen veertien dagen door Opdrachtgever aan Gebruiker moeten zijn voldaan.

7.4 Gebruiker heeft het recht de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te beëindigen dan wel op te zeggen zonder dat op Gebruiker in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust, indien:

 • Gebruiker Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en de termijn heeft gegeven van vijf dagen als Opdrachtgever één van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • In andere gevallen zonder dat er een verplichting tot ingebrekestelling bestaat aan de zijde van Gebruiker, waaronder indien:
  • Opdrachtgever in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag tot faillissement tegen of door Opdrachtgever wordt ingediend;
  • Op Opdrachtgever, indien het een natuurlijk persoon betreft, de Wet sanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  • Door een derde conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever en rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, de Opdrachtgever overlijdt of niet meer bij macht is zijn bedrijf uit te oefenen;
  • Zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Gebruiker in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Gebruiker.

7.5. In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden, beëindigd of opgezegd op één of meer gronden als in het vorige lid vermeldt, heeft Gebruiker recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door Gebruiker geleden vermogensschade.

Artikel 8: Honorarium
8.1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

8.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen zullen het honorarium en kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

8.4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd het honorarium of, als een vast tarief is afgesproken, dat tarief, te verhogen indien sprake is van een stijging van één of meer prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Gebruiker). Als de prijsverhoging op jaarbasis meer dan 5% bedraagt dan de daarvoor in rekening gebrachte prijs is Opdrachtgever gedurende een periode van zeven dagen na aanzegging van de prijswijziging gerechtigd de Overeenkomst, voor wat betreft toekomstige verplichtingen, op te zeggen. In dat geval is Gebruiker nimmer jegens Opdrachtgever gehouden de als gevolg van een prijsverhoging of opzegging eventueel door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

8.5. Voorts is Gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten (naar het uitsluitende oordeel van Gebruiker) zijn gestegen.

8.6. Gebruiker zal de Opdrachtgever van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.7 Gebruiker is gerechtigd het honorarium of, indien sprake is van een vaste prijs, die prijs, te verhogen als blijkt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de oorspronkelijk overeengekomen en naar verwachte hoeveelheid werk meer omvat, dan eerder, naar het uitsluitend oordeel van Gebruiker, is ingeschat.

Artikel 9: Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door Gebruiker aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Gebruiker jegens Opdrachtgever.

9.6. Gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Gebruiker aan Opdrachtgever dan wel aan met Opdrachtgever gelieerde rechtspersonen dan wel personen mocht hebben. Alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Gebruiker omstandigheden ter kennis komen die haar grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks ter beoordeling van Gebruiker;
 • indien Gebruiker de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van Opdrachtgever of, voor zover Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, het op Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet sanering natuurlijke personen;

9.7 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de aldus uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.

9.8 Onverminderd haar overige opschortingsrechten is Gebruiker gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.9. Gebruiker is, al dan niet op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstellingen geheel of gedeeltelijk of vooruitbetaling te verlangen. Indien en voor zover Opdrachtgever met de verlangde zekerheidsstelling of een gehele of een gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Gebruiker rustende levering- en/of prestatieplicht.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1.   Alle door Gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten Overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Gebruiker.

10.2.   De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4.   De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5.   Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.6.   Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10.7.   Nadat Gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde producten terughalen. Opdrachtgever staat Gebruiker toe de plaats te betreden waar de producten zich bevinden. Als Gebruiker geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vervormd, vermengd of nagetrokken, is Gebruiker verplicht op eerste verzoek van Gebruiker de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.

Artikel 11: Incassokosten en rente
11.1.   Indien betaling van enige factuur niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldag van de betreffende facturen rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als gehele maand. Voorts komen in dat geval alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door partijen bij voorbaat worden vastgesteld op ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,– onverminderd de bevoegdheid van Gebruiker om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

11.2.   Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek, reclames
12.1.   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de enige betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de Gebruiker aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

12.2.  Indien Gebruiker niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde redelijke termijn heeft geklaagd, vervalt het recht van de Opdrachtgever om op een gebrek in de prestatie van Gebruiker een beroep te doen.

12.3. Op Gebruiker rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht als Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Gebruiker, zowel financieel als anderszins, tijdig en volledig heeft voldaan.

Artikel 13: Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Gebruiker de Overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel, als dat eerder is, binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding
14.1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Onverminderd het bepaalde in art. 7.4 is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

14.4.  Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1.   Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Gebruiker binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

15.2.   Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting   tot teruggave, is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Gebruiker te vergoeden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1.   Gebruiker is nimmer, uit welke hoofden dan ook, aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade voortvloeiend uit door of namens Gebruiker verrichte werkzaamheden of geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker.

16.2.   De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de factuurwaarde van hetgeen door Gebruiker aan Opdrachtgever in rekening is gebracht ter zake van dat deel van de werkzaamheden waarvoor Opdrachtgever Gebruiker aansprakelijk heeft gesteld en te allen tijde gemaximeerd op € 5.000,–.

16.3.   De aansprakelijkheid van Gebruiker zal te allen tijde nooit meer bedragen dan hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker dekt, waarop het eigen risico van Gebruiker jegens de verzekeringsmaatschappij in mindering komt.

16.4.   Nimmer voor vergoeding in aanmerking komen opzichtschade waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren), schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door Gebruiker verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de voorwaarden, en schade als direct of indirect gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekt onjuist, onvolledig en/of ondeugdelijke informatie.

16.5.   Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door en verband houdend met door Gebruiker verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen.

16.6.   Een reeks van samenhangende schade veroorzaakte gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

16.7.   De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van personeel van Gebruiker en de hulppersonen die door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

16.8.   Nimmer voor vergoeding in aanmerking komen indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.

16.9    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichtingen of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is

 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.

Artikel 17: Vrijwaringen
17.1.   De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

17.2.   Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en dat deze zaken op basis van de huidige technieken beveiligd zijn tegen (ongewenste) invloeden van buitenaf.

17.3    Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Gebruiker uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is.

17.4.   De Opdrachtgever staat er voor in dat hij op alle op hem toepasselijke wet- en regelgeving ter beschrijving van witwassen en terrorismefinanciering alsmede ter bescherming van privacy te allen tijde volledig en stipt heeft geleefd. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken van derden wegens schade of claims ontstaan door of in verband met eventuele schending van voornoemde wet- en regelgeving.

Artikel 18: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19: Overmacht
19.1.   Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

19.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.

19.3.   Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4.   Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

19.5.   Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20: Geheimhouding
20.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2.   Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3.   Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22: Niet-overname personeel
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen
23.1.   Op alle door Gebruiker gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het winstkoopverdrag wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2.   De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.